“พระพันปีหลวง” โปรดเกล้าฯ คำขวัญวันแม่ ปี 2562

พระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า… ‘เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า ‘ศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบ อีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความชื่นชมโสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี นับถึงวันนี้ได้ ๘๗ พรรษาบริบูรณ์ ในท่ามกลางภยันตราย ต้องทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินตรากตรำไปตามท้องถิ่นทุรกันดาร แต่ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และความอาจหาญแกล้วกล้าในพระกมล เพื่อบำบัดทุกข์บำรุง สุขแก่ประชาชน ผู้ทรงยึดถือเสมอว่าเขาเหล่านั้น คือบุคคลในครอบครัว จึงมิได้ทรงแสดงความเกรงกลัว หรือย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค น้ำพระราชหฤทัยเผื่อแผ่ด้วยความรักความเอื้ออาทรต่อพสกนิกรเช่นนี้ คือเครื่องบ่งชี้ว่าพระองค์ ทรงดำรงพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย กำลังพระสติปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ

Read More

ม ติ ค ร ม.ให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พ ร ะ ร า ชิ นี เป็นวันหยุดราชการ

พระราชินี

วั น ที่ 14 พ.ค. ที่ทำเนียบ รั ฐ บ า ล คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ จ า ก ก ร ณี ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ส ถ า ป น า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนด ให้วันดังกล่าว เป็นวัน ห ยุ ด ร า ช ก า ร ประจำปี ที่มา:ข่าวสด

Read More

ย้อนชมภาพ “สมเด็จพระราชินี” ร่วมงาน วันประสูติ พระองค์ทีฯ

สมเด็จพระราชินี

ย้อนกลับไป เมื่อเวลาวันที่ 29 เม.ย.2559 ในหลวงร.10 (สมเด็จพระบรม  โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ซึ่งยังดำรงพระยศ ในขณะนั้น เสด็จฯออก พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ภาฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ที่ ทรงมีพระชันษาครบ 11 ชันษา ณ บริเวณหน้าองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน โ อ ก า ส นี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ทรงธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระสงฆ์ 10 รูป รับบิณฑบาต ทรงถวายสังฆทาน ทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าวาสุกรี พร้อมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ โดยพระองค์ที ทรงปล่อยนกปรอด หั ว โ ข น จำนวน 21 ตัว และทรงปล่อยปลาดุก 21 ตัว เต่า 21 ตัว ลงแม่น้ำ ในบริเวณศาลาท่าน้ำ สำหรับเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไป จากนั้น ทรงตัดริบบิ้นตู้ปลา ป ล่ อ ย ป ล า ในตู้ที่กรมประมงจัดถวาย ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว, ปลาหมอไทย, ปลากราย, ปลาเสือพ่นน้ำ, ปลายี่สกไทยและปลาบึก…

Read More

สมเด็จพระราชินี ‘สุทิดา’ ทรงแย้มพระสรวล แก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

วันนี้ (3 พ.ค.) เวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยัง พ ร ะ อุ โ บ ส ถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระที่นั่ง อ ม ริ น ท ร วินิจฉัยทางพระทวารเทเวศรรักษา ทรงนมัสการพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ภายในพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงรับการถวายความเคารพจากพระบรมวงศานุวงศ์ แล้วเสด็จเข้าพอพระธาตุมณเฑียร ทรงถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิพระราชบุพการี แล้วเสด็จลงมายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดเทียนรุ่ง เ ที ย น ท่าพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชา พระรัตนตรัยและเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ภายในพระแท่นมณฑล ทรงศีล จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พร้อมสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเทียนชัยที่ตู้เทียนชัย แล้วทรงจุด เ ที ย น ชนวน ทรงตั้งสัตยธิษฐาน แล้วถวายให้สมเด็จพระอริวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงบริกรรม ค า ถ า ครู่หนึ่ง ต่อมาเวลา 16.38 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงยังปฐมบรมราชานุสรณ์ ส ะ พ า น พระพุทธยอดฟ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูป เ ที ย น เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกราบ จากนั้นประทับ ร ถ ย น ต์ พระที่นั่งเสด็จฯไปยังศาลหลักเมือง โดยมี คณะองคมนตรี อาทิ…

Read More

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ส ถ า ป น า พลเอกหญิง สุทิดา เป็น “สมเด็จพระราชินีสุทิดา”

สมเด็จพระราชินี

เป็นอีกหนึ่ง เ รื่ อ ง ร า ว สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ไทย โดยวันนี้ ๑ พฤษภาคม เวลา ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จ พ ร ะ ร า ชิ นี และในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อารักษ์อ่านประกาศ ส ถ า ป น า พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินี ความตอนหนึ่งว่า ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า… โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธี ร า ช า ภิ เ ษ ก ส ม ร ส  กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว. จึงมี พ ร ะ ร า ช โ อ ง ก…

Read More