ม ติ ค ร ม.ให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พ ร ะ ร า ชิ นี เป็นวันหยุดราชการ

พระราชินี

วั น ที่ 14 พ.ค. ที่ทำเนียบ รั ฐ บ า ล คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ จ า ก ก ร ณี ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ส ถ า ป น า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนด ให้วันดังกล่าว เป็นวัน ห ยุ ด ร า ช ก า ร ประจำปี ที่มา:ข่าวสด

Read More