‘ทัพบก’ ทุ่ม 3 พันล้าน อนุมัติซื้อ สไตรเกอร์ รถยานเกราะมาตรฐาน ส ห รั ฐ ฯ

รถยานเกราะ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 มีรายงานว่า ก อ ง ทั พ บ ก อนุมัติจัดหารถเกราะล้อยาง M1126 STRYKER จากอัตราสำรองคลังของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน 37 คัน คันละประมาณ 80 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,960 ล้านบาท เพื่อบรรจุใน ก อ ง พ ล ทหารราบที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา ตามแผนการเสริมสร้าง ศั ก ย ภ า พ ของหน่วยทหารราบ พร้อมยังนำเข้าประจำการในหน่วยทหารหน่วยอื่นอีกด้วย ทั้ ง นี้ สภากลาโหม เห็นชอบแผนเสริมสร้างความสมบูรณ์ของกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) จ.ฉะเชิงเทรา ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุง โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2569 ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนกำลังรบของ ก อ ง ทั พ บ ก โดยกำหนด แ ผ น ง า น เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ พล.ร.11 จากเดิมจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบมาตรฐาน เป็นการจัดหน่วยแบบกองพล ท ห า ร ร า บ เ บ า โดยมีระยะการดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2571 เพื่อให้กองทัพบกมีหน่วยกำลังรบที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ร า ย ง า น…

Read More