กองทัพบกแจงแล้ว ปมเจ้าหน้าที่บุกรร.หนองคาย ขอเด็กลบรูปพานไหว้ครู

กองทัพบก

*******กองทัพบกแจงแล้ว จากกรณีนักเรียนส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดทางด้านการเมือง โดยใช้พานไหว้ครูเป็นสื่อนำความคิดของพวกเขา ทำให้ปรากฎภาพพานนาฬิกายืมเพื่อน พานหีบบัตรเลือกตั้ง พานพรรคอนาคตใหม่ พานรถถัง

Read More

‘ทัพบก’ ทุ่ม 3 พันล้าน อนุมัติซื้อ สไตรเกอร์ รถยานเกราะมาตรฐาน ส ห รั ฐ ฯ

รถยานเกราะ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 มีรายงานว่า ก อ ง ทั พ บ ก อนุมัติจัดหารถเกราะล้อยาง M1126 STRYKER จากอัตราสำรองคลังของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน 37 คัน คันละประมาณ 80 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,960 ล้านบาท เพื่อบรรจุใน ก อ ง พ ล ทหารราบที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา ตามแผนการเสริมสร้าง ศั ก ย ภ า พ ของหน่วยทหารราบ พร้อมยังนำเข้าประจำการในหน่วยทหารหน่วยอื่นอีกด้วย ทั้ ง นี้ สภากลาโหม เห็นชอบแผนเสริมสร้างความสมบูรณ์ของกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) จ.ฉะเชิงเทรา ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุง โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2569 ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนกำลังรบของ ก อ ง ทั พ บ ก โดยกำหนด แ ผ น ง า น เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ พล.ร.11 จากเดิมจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบมาตรฐาน เป็นการจัดหน่วยแบบกองพล ท ห า ร ร า บ เ บ า โดยมีระยะการดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2571 เพื่อให้กองทัพบกมีหน่วยกำลังรบที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ร า ย ง า น…

Read More

กองทัพบก ประกาศแจ้ง “เตือนชายไทย” เตรียมพร้อม เกณฑ์ทหาร เม.ย.นี้

เกณฑ์ทหาร

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบก จะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่าง 1-2 เม.ย.62 (ยกเว้น 6 เม.ย.) โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือก คือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2541) กับผู้ที่มีอายุ 22-29 ปี (เกิด พ.ศ.2533-2540) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วในปีที่ผ่านมา แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า รวมทั้งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันในกรณีต่าง ๆ ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามวัน เวลา สถานที่ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร โดยเปิดรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ที่สถานที่จัดการตรวจเลือกทหาร เช่น ที่ว่าการอำเภอ, สำนักงานเขต, หอประชุม, วัด เป็นต้น พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ให้เตรียมเอกสารสำคัญ อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35), หลักฐานการศึกษา และใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้แสดงการขอรับสิทธิและประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเลือกฯ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นทหารให้แจ้งความประสงค์ทันทีที่ไปรายงานตัว พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่า ส่วนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่จะขอผ่อนผันก็ให้ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วยเช่นกัน ส่วนผู้ที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยกะทันหันและไม่สามารถไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามหมายนัดได้ ให้แจ้งฝ่ายปกครองท้องถิ่นหรือส่งผู้แทนเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทันที สำหรับกระบวนการคัดเลือกทหาร กองทัพได้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการการตรวจเลือก โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็นประธานกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ โดยจะเป็นผู้มอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกครบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ กองทัพให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้กับชายไทยที่เข้ารับการตรวจเลือก โดยรูปแบบการตรวจเลือกจะดำเนินการให้กระชับ รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก, การรับรายงานตัวบุคคลประเภท รองโฆษกกองทัพบก กล่าวอีกว่า ส่วนคนที่ผ่อนผันแบบคู่ขนานกับคนประเภทอื่น…

Read More