ทำบุญไม่จำเป็นต้องเข้าวัด ความเชื่อผิดๆเรื่องจริงของสังคมไทย ชอบทำบุญ แต่เป็น’ผู้ไร้น้ำใจ’

พระ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล หรือที่ในหมู่ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเรียกว่า “หลวงพี่เตี้ย” เป็นพระผิวขาว ร่างเล็ก แต่เวลาเดินคล้ายกับท่านจะ ติ ด จ ร ว ด พ่วงเพิ่ม ก้าวขาปุ๊บปั๊บ ก็หายลับไปหลังกำแพงผู้คน ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักกิจกรรมหัวก้าวหน้า ในจำนวนน้อยนิด ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ ท า ง ด้ า น พุ ท ธ ธ ร ร ม มาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิต และสังคมในบริบทสังคมสมัยใหม่ ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย และมีทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยาก และลึกซึ้งให้เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว ง่ายต่อการเข้าใจ ทำให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญของเรื่อง ธ ร ร ม ว่าเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งวันนี้เราจะยกอีกหนึ่งข้อคิดสะท้อน สั ง ค ม ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยซึ่ง พระไพศาล ได้เทศนาเล่าเรื่องราวของโยมท่านหนึ่งเอาไว้ว่า คุณนายแก้ว เธอเป็นเจ้าของโรงเรียนแห่งหนึ่ง คุณนายแก้ว ชอบ ทำ บุ ญ มาก เป็นเจ้าภาพ ท อ ด ผ้ า ป่ า ทอดกฐินอยู่เนืองๆ ใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์วิหารที่ไหน ไม่เคยปฏิเสธ เธอปลื้มปิติมากที่ถวายเงินนับแสนสร้างหอระฆังถวายวัดข้างโรงเรียน แต่เมื่อได้ทราบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ค้างชำระมาสองเทอมแล้ว เธอตัดสินใจไล่ นั ก เ รี ย น คนนั้นออกจากโรงเรียนทันที ‘สายใจ’ พาป้าวัย ๗๐ และเพื่อนซึ่งมีขาพิการไปถวายภัตตาหารเช้า ที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาส เป็นที่ศรัทธานับถือของ…

Read More