ร.10โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์’ เป็นผู้รักษาการ ประธานองคมนตรี

พระราชโองการ

รักษาการ ประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ตามประกาศพระราชโองการลงวันที่ 2 ธ.ค 2559 แล้วนั้น. บัดนี้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ขอบคุณที่มา วีดีโอและภาพจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

Read More

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬา ฉบับที่ 2

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ขอบคุณที่มาจาก สำนักพระราชวัง

Read More

‘ท่านชายทั้งสี่’ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 สวมเสื้อ ‘รักพ่อ’ ออกงานการกุศล

ท่านชายสี่

‘ท่านชายทั้งสี่’ สวมเสื้อ ‘รักพ่อ’ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โอรสองค์ที่ 2 ของ ร.10 กับอดีตหม่อมยุวธิดา ออกงานการกุศล โดยท่านอ้น ได้โพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนพระองค์ว่า… โครงการเล็กๆของเรายังดำเนินการต่อไปด้วยความมุ่งมั่น สองปีที่ผ่านมานี้ได้พบเพื่อนที่ดีมากมาย ภูมิใจที่เพื่อนๆมาร่วมกันทำประโยชน์ให้สังคมและเยาวชนไทย ถ้าเราช่วยกัน-สามัคคีกัน-ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ มีนามเดิมว่า หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ท่านชายอ้น; 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ป ระสู ติแต่ สุจาริณี วิวัชรวงศ์ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ปัจจุบันพำนักอยู่สหรัฐอเมริกา หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หม่อมสุจาริณี มหิดลในขณะนั้น พาพระโอรส-ธิดาไปประทับยังสหราชอาณาจักร โดยภ าย หลั งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขณะนั้นทรงดำรงพระยศที่ “หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล” พระธิดาองค์เล็ก มาประทับในไทย ซึ่งวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2540 มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเพื่อแจ้งต่อผ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ท่านชายทั้งสี่ได้ถูกถ อด ออ กจ ากสถานะพระราชวงศ์ และไม่มีสิทธิ์ในการใช้ฐานันดร “หม่อมเจ้า” อีกต่อไป ทั้งนี้ได้เปลี่ยนให้ไปใช้นามสกุลพระราชทาน “วิวัชรวงศ์” แทน อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษา ที่โดยปกติแล้วก ารลา ออ กและการถอดถอนจากฐานันดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พันตรีหญิง สุจาริณี วิวัชรวงศ์ (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2505) หรือเดิมคือ หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ…

Read More

ม ติ ค ร ม.ให้วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พ ร ะ ร า ชิ นี เป็นวันหยุดราชการ

พระราชินี

วั น ที่ 14 พ.ค. ที่ทำเนียบ รั ฐ บ า ล คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ จ า ก ก ร ณี ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ส ถ า ป น า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และโดยที่ วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงเห็นสมควรกำหนด ให้วันดังกล่าว เป็นวัน ห ยุ ด ร า ช ก า ร ประจำปี ที่มา:ข่าวสด

Read More

ชมโรงเรียน ‘สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ’ ทรงกำลังศึกษา ณ เยอรมัน

โรงเรียนพระองค์ที

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี ถือเป็นพระรัชทายาทโดยสันนิษฐานตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 และยังเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคณะแพทย์ ถ ว า ย พระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงมี น้ำหนัก 2,680 กรัม ความยาวพระองค์ 47 เซนติเมตร รอบพระเศียร 31 เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา 19.00 นาฬิกา มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แ ข็ ง แ ร ง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระ น า ม ว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ได้ทรงเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา(ที่มา:โรงเรียนจิตรลดา เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งขึ้นในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายของ โ ร ง เ รี ย…

Read More

หัวนะโม เป็นเม็ดเงิน หรือโลหะ ซึ่งเป็นของขลัง ที่สร้างในสมัยโบราณ 700ปี

พระองค์ภา

พระกำไลที่พระองค์ภา ทรงสวมเป็น “หัวนะโม” เป็นเม็ดเงิน หรือโลหะ ซึ่งเป็น ข อ ง ข ลั ง ที่สร้างในสมัยโบราณ ใช้หว่านตามรั้วมุมกำแพงเมืองเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดี ในยุคปัจุบัน มักนำมาทำเป็นเครื่องประดับเพื่อป้องกันและเสริมศิริมงคล กล่าวกันว่า สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตรย์ ผู้ทรงสถาปนา อาณาจักรนครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อประมาณ 700 ปีก่อน และทรงเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าจันทรภานุ หรือ องค์ “จตุคามรามเทพ “ พระองค์ทรงให้สร้าง หัวนะโม ไว้ด้วยพิธีกรรมอันสูงส่งของพราหมณ์ โดยอัญเชิญเทพเจ้าทั้งสามคือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม มาสถิตในหัวนะโม เป็นอักขระแทนองค์เทพเจ้า ทั้งสามโลก เพื่อเอาไปฝังหว่านรอบ ๆ เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกัน โ ร ค ห่ า ร ะ บ า ด (อหิวาตกโรค) ปรากฏว่าโรคห่าได้หายไปจากอณาจักรนครศรีธรรมราชจนสิ้น… ปัจจุบัน หัวนะโม ถือเป็น เ ค รื่ อ ง ร า ง ของขลัง หรือวัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช พุทธคุณครอบจักรวาล เมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาด ปลอดภัยแก่ผู้ที่อาราธนาบูชาติดตัว เล่ากันว่า ในครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ก็ได้เกิด โ ร ค ห่ า ระบาดขึ้นในเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้ง พระองค์จึงรับสั่งให้สร้าง หัวนะโม ขึ้นแล้วประจุผงพระพุทธคุณอันวิเศษที่สำเร็จขึ้นจากพระอาจารย์ผู้มีกฤตยาคมสูงลงในหัวนะโมนั้น โปรดเกล้าฯ ให้นำหัวนะโมไปหว่านโปรยลงรอบเมืองนครฯ ให้ทั่วหมดสิ้น จากนั้นภายในไม่ช้าโรคห่าหรือโรคอหิวาตกโรคก็สงบลง…

Read More

4 พฤษภาคม ถือเป็น “วันฉัตรมงคล” สืบไปตลอดรัชกาล

วันฉัตรมงคล

“ฉัตรมงคล” (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน หรือ ฉัด-มง-คน) มีความหมาย ตามพจนานุกรมว่า “พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก” ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นรัชกาลที่9 พระราชพิธีฉัตรมงคล จัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการ ถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่ง ของ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางรัฐบาลโดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกวันนี้ลง และให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวัน ส ว ร ร ค ต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป… เนื่องจาก วันฉัตรมงคล ถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ปั จ จุ บั น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีนี้ ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.…

Read More

สารานุกรม ระดับโลก เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.๙ ด้วยการบรรจุพระนาม เป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์

บุคคลแห่งประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 แฟนเพจเฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา ส า ร า นุ ก ร ม ระดับโลก ที่ได้รับความนิยมและใช้อ้างอิงทางวิชาการมากที่สุด

Read More

โมเมนต์ สุดน่ารัก “ทั้งสามพระองค์ต่างแย้มพระโอษฐ์พร้อมหน้า” เกิดเป็นภาพ สุดแสนประทับใจชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เป็นภาพที่สุดประทับใจ ที่คนไทยเห็นแล้วต่างปลื้มปีติ ไปตามๆกัน  สำหรับภาพ คุณ วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร ได้แชร์ไว้ ซึ่งเป็นภาพของ ในหลวง ร.๑๐ แย้มพระโอษฐ์ กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทั้งนี้ คุณ วาสนา ได้โพสต์ ข้อความและภาพลงใน เฟซบุ๊กส่วนตัว “Wassana Nanuam” ระบุว่า… สุ ด น่ารัก “พระองค์ที” กั บ “เสด็จพ่อ” และ “ทูลกระหม่อมพี่หญิง สิริวัณณวรี” ภาพพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ราชกัญญา” แ ล ะ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญ  #ขบวนพยุหยาตราสถลมารค ที่มา Wassana Nanuam

Read More

น้องน้อยของพี่ชาย “ความในพระราชหฤทัย ในหลวง ร.๑๐ ถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เมื่อครั้งพระเยาว์”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ จากเพจ “ชมรมคนรักพระมหากษัตริย์ของชาติไทย” ที่ได้ เ ผ ย แ พ ร่ บทพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร. เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๓ รอบ เมื่อ วั น ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยมีข้อโดยต่อไปนี้ว่า.. เนื่องในปีนี้ น้องน้อย ของ พี่ ช า ย ครบ ๓ รอบ ประชาชนชาวไทย ได้จัดงานและแสดงออก ซึ่งความรักต่อน้องน้อย พี่ชายนึกอยากจะทำอะไรเพื่อน้องบ้าง จึงทำให้พี่คิดย้อนไปถึง เมื่อตอนที่เรายังเล็กๆ กันอยู่ ขณะนั้นพี่ชายอายุประมาณ ๓ ปี ก่อนน้องน้อยเกิด พี่ก็เริ่มจำความได้บ้างว่า  บัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นลูกคนเล็กแล้ว ซึ่งก็ได้ มีน้องน้อยเพิ่มขึ้นในครอบครัว พี่จำได้ว่า ขณะนั้น พี่กำลังนอนเล่นอยู่ก็มีคนมาบอกว่า สมเด็จแม่ได้ทรงมีประสูติกาลแล้ว เป็นองค์หญิง พี่ก็ยังจำอะไรมากไม่ได้ในตอนนั้น เพียงแต่มันรู้สึกเป็นสิ่ง แ ป ล ก ใ ห ม่ พี่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆ นอนอยู่ในเตียง พี่ได้มาดูน้องตัวเล็กๆ ที่นอนอยู่ในเตียงเสมอ เมื่อน้องน้อยโตขึ้น เราก็เล่นกันเรื่อย. ที่พี่จำได้คือ เมื่อตอนเล็กๆ น้องน้อยเป็น เ ด็ ก ที่บอบบางมาก ไม่ค่อยชอบเสวย ในการเลี้ยงดู คุณพี่เลี้ยงต้องถนอมมาก แต่ก็แข็งแรง มีสิ่งหนึ่งที่ติดตัว น้ อ ง…

Read More