ราชกิจจาฯ ประกาศ 6 พรรค สิ้นสภาพ ความเป็นพรรคการเมือง

พรรคการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมือง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 61 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังรักตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ ศ 2560 นั้น

พรรคพลังรักต้องดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ ศ 2560 ภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปรากฏว่าพรรคพลังรักไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ ศ 2560 ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดย่อมเป็นเหตุให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตาม มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงประกาศให้พรรคพลังรักสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ ศ 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ ศ 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองอีก 5 พรรคการเมือง ได้แก่

พรรคชาติพันธุ์ไทย พรรคพัฒนาประเทศไทย พรรคฐานรากไทย พรรคพลังครูไทย และพรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา