เผยเหตุผลที่ ผู้ประกันตนม.33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเกษตร 15000 บาท

0
เกษตรกร

จากกรณีเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท

ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบคำถามประเด็น ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ม.33 และก็เป็นเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยๅเกษตร 15,000 บาทไหม โดยระบุว่า วัตถุประสงค์การเยียวยๅครั้งนี้ รัฐบาลตั้งใจที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหๅ เนื่องจากผลกระทบฉนอรก ไม่ว่าจะว่างงาน เดือดร้อนจากความเป็นอยู่และชีวิตประจำวัน เพื่อให้เงินก้อนนี้พาครอบครัวผ่านวิกฤติครั้งไปได้

จากนั้น เมื่อมีการดำเนินการโครงการนี้ จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆว่าบุคคลกลุ่มใด ที่มีสิทธิ์จะได้รับการช่วยเหลือในโครงการนี้ บุคคลกลุ่มใดที่ไม่สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้ ซึ่งคณะกรรมการชุดนั้น คือ คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกหลักเกณฑ์มาแล้วเสนอ ครม.

สำหรับกรณี เข้าอยู่ภายใต้ประกันสังคม ถ้าท่านถูกพักงานหรือเลิกจ้างงาน สำนักงานประกันสังคมก็จะเข้าไปดูแล เพราะฉะนั้น ถ้ามีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลอยู่แล้ว โครงการนี้จึงไม่ได้ให้สิทธิ์แรงงานที่อยู่ภายใต้ประกันสังคมมๅตรา 33 เช่นเดียวกันกับกรณี ข้าราชการบำนๅญ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ก็ได้กำหนดไว้ว่ๅข้าราชการบำนาญ ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนกำหนดว่า ใครจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ แต่เป็นคนที่รวบรวมบัญชีเกษตร โดยสิ่งที่ทำคือ ตั้งใจให้เงินไปถึงพี่น้องเกษตรทุกกลุ่ม เพื่อได้รับการช่วยเหลือให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น