เปิดข้อกฎหมาย ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาฏ

เจ้าคุณ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ได้อ้างถึงการอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ จำนวน 8 มาตรา

.

Related posts