เปิดอีกหนึ่งเหตุผล โปรดเกล้าฯอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พ้นตำแหน่ง ที่ไม่มีใครรู้ความหมาย

เจ้าคุณพระสินีนาฏ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

.

Related posts