‘ทัพบก’ ทุ่ม 3 พันล้าน อนุมัติซื้อ สไตรเกอร์ รถยานเกราะมาตรฐาน ส ห รั ฐ ฯ

รถยานเกราะ

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 มีรายงานว่า ก อ ง ทั พ บ ก อนุมัติจัดหารถเกราะล้อยาง M1126 STRYKER จากอัตราสำรองคลังของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน 37 คัน คันละประมาณ 80 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,960 ล้านบาท

เพื่อบรรจุใน ก อ ง พ ล ทหารราบที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา ตามแผนการเสริมสร้าง ศั ก ย ภ า พ ของหน่วยทหารราบ พร้อมยังนำเข้าประจำการในหน่วยทหารหน่วยอื่นอีกด้วย

ทั้ ง นี้ สภากลาโหม เห็นชอบแผนเสริมสร้างความสมบูรณ์ของกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) จ.ฉะเชิงเทรา ตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุง โครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2569 ในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างส่วนกำลังรบของ ก อ ง ทั พ บ ก

โดยกำหนด แ ผ น ง า น เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ พล.ร.11 จากเดิมจัดหน่วยแบบกองพลทหารราบมาตรฐาน เป็นการจัดหน่วยแบบกองพล ท ห า ร ร า บ เ บ า

โดยมีระยะการดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2571 เพื่อให้กองทัพบกมีหน่วยกำลังรบที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ร า ย ง า น ข่าวเปิดเผยว่า ที่ผ่านมากองทัพบกได้จัดหารถเกราะล้อยาง BTR 3E1 จากประเทศยูเครนเข้าประจำการในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 2 กองพัน (กองพันละ 96 คัน) คือ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรี และกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21รอ.) จ.ชลบุรี และ รถเกราะล้อยาง VN-1 จากประเทศจีน ที่เตรียมเข้าประจำการในกรมทหารม้าที่ 2 กองพลทหารม้าที่ 1 จ.อุตรดิตถ์

แ ต่ ใ น ยุ ค ของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ได้พัฒนาแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสหรัฐฯ มีรถเกราะรุ่นดังกล่าวสำรองคลังไว้

จึง เ ส น อ ข า ย ให้กับกองทัพบกของไทยในราคามิตรภาพ ทบ. จึงเห็นชอบให้จัดหายานเกราะรุ่นดังกล่าวเขามาประจำการ ซึ่งถือเป็นยานเกราะล้อยางแบบที่ 3 ของกองทัพบกไทยที่เตรียมนำเข้าประจำการ โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2562 นี้

Related posts